Regulamin serwisu

 • 1

W niniejszym regulaminie portalu www.helinskiego.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, poszczególne pojęcia mają następujące znaczenia:

1) „Portal”- stronę główną www.helinskiego.pl oraz podstrony,

2) „Usługodawca”- właściciel Portalu tj. PEIRA sp. z.o.o. sp.k.

3) „Użytkownik”- każdy internauta, który korzysta z Portalu,

4) „Polityka cookies”- polityka plików cookies stosowana przez Usługodawcę, która znajduje się na stronie helinskiego.pl/polityka-cookies/

 • 2

Korzystanie z Portalu nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie dostępowe Użytkownika – jedynymi koniecznymi elementami jest:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 • 3
 1. Korzystanie z Portalu jest możliwe po włączeniu obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika.
 2. Skasowanie plików cookies jest możliwe poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki cookies.
 • 4

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portalu.

 • 5
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi lub poda w korespondencji z Usługodawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 6
 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 • 7

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich:

1) weryfikacji

2) poprawienia,

3) usunięcia

poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy.

 • 8

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do obsługi Portalu zgodnie z prawem.

 • 9

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 • 10

Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 • 11
 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy helinskiego@peira.pl, lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy podany w Regulaminie.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • 12

Regulamin znajduje się na stronie helinskiego.pl/regulamin-serwisu/ oraz w siedzibie Usługodawcy wskazanej w Regulaminie.